lamanual

The Manual Alpargatera started as espadrille workshop just after the civil war (40’s) combining an ancient craft tradition with cutting-edge trends in fashion of that time, leading to a new alternative in the accessories industry. And it did it in a space (the store) located near the Cathedral, the Palau de la Generalitat and Las Ramblas.. And decorated with a delightful collection of traditional elements arranged according to the functionality of that era. In our shop one can enjoy classic and fancy models for women, men and children.

Soon, the facade became one of the characteristic symbols of our City. Furthermore that not that long ago we received a letter in which, for every address, there was a picture of the storefront and writing “Barcelona”.

Today is a must stop for travelers, passing through our city and annual event for a large number of locals. Numerous international awards, glowing reviews of the most prestigious publications worldwide and views of individuals from around the world, support these words.

The espadrille is an ecological footwear made ​​of natural materials, where the sole is made of vegetable fiber: hemp, jute, esparto … and instep of cotton, linen etc…

Is a shoe with a great tradition. The National Archaeological Museum preserved a sandal that was found in the Bat Cave of Albuñol (Granada) wearing human remains that are calculated to 4000 years old. This tradition survived for centuries, with some variations, but essentially remains the same, getting a comfortable shoe that fits the foot. For a long conservation, if possible, use them in dry soil because of the sole plant fiber soaked with water (rain) and body weight deforms the sole wet. If that happens must be washed with water and soap as soon as possible, either by hand or machine (if hand sewn). If washing by hand, must be washed with lots of water and dry them as best and as quickly as possible, because made of vegetable fiber, could rot. If typed, use a short program and cold water. White espadrilles, sometimes, and because the sole is dry before the canvas, absorbs a yellow color. Once dry, wipe it with a little bleach (color) diluted with water to left it white.

lamanual

La Manual Alpargatera va començar com a taller d’espardenyeria tot just acabada la guerra civil (anys 40) combinant una tradició artesana mil·lenària amb les tendències capdavanteres en la moda del vestir d’aquella época, donant lloc a una nova alternativa en el sector dels complements. I ho va fer en un espai (la botiga) situat a prop de la Catedral, del Palau de la Generalitat i de les Rambles.. I decorat amb una exquista col·lecció d’elements tradicionals disposats segons la funcionalitat pròpia de l’època. A la Botiga podran gaudir dels nostres models clàssics i de fantasia per dona, home i nens.

En poc temps, la seva façana es va convertir en un dels símbols característics de la nostra ciutat. Tant és així que no fa gaire temps va arribar una carta en la que, per cadascuna de les adreçes, existia un dibuix de la façana de la botiga i escrit “Barcelona”.

Actualment és parada obligada per a viatgers informats, de pas a casa nostra i cita anual per a un gran nombre de barcelonins. Nombrosos guardons Internacionals, comentaris elogiosos de les més prestigioses publicacions a nivell mundial i visites de personalitats de tot el món, avalen aquestes paraules.

La espardenya és un calçat ecològic fet amb materials naturals, on la sola és de fibra vegetal: cànem, jute, espart… i l’empenya de cotó, lli, etc ..

És un calçat amb una gran tradició. Al Museu Arqueològic Nacional s’hi conserva una espardenya que fou trobada a la Cova dels Ratpenats d’Albuñol (Granada) calçant a les restes humanes a les que se’ls atribueix uns 4000 anys d’antiguitat. Aquesta tradició s’ha conservat durant segles, amb algunes variations, però contínua igual en allò considerat fonamental, aconseguint un calçat còmode que s’adapta al peu. Per a una bona conservació cal utilitzar-les, en la mesura de lo possible, en sòl sec ja que la fibra vegetal de la sola s’empapa amb l’aigua (pluja) i el pes del cos deforma la sola mullada. Si això succeeix, cal rentar-les quan abans millor, amb aigua i sabó, ja sigui a mà o a màquina (si han estat cosides a mà). Sí es renten a mà, cal aclarir-les bé, amb molta aigua i assecar-les bé quan abans millor, ja que al ser de fibra vegetal, podrien podrir-se. Si és renten a màquina, cal utilitzar un programa curt i aigua freda. Les espardenyes blanques o de color cru a vegades, al assecar-se abans la lona que la sola, la primera absorbeix un color groguenc. Una vegada seca, s’hi pot posar una mica de lleixiu (color) rebaixat amb aigua per deixar-la blanca.

lamanual

La Manual Alpargatera empezó como taller de alpargatería recién terminada la guerra civil (años 40) combinando una tradición artesana milenaria con las tendencias punteras en la moda del vestir de aquella época, dando lugar a una nueva alternativa en el sector de los complementos. Y lo hizo en un espacio ( la tienda) situado cerca de la Catedral, del Palau de la Generalitat y Las Ramblas.. Y decorado con una selecta colección de elementos tradicionales dispuestos según la funcionalidad propia de la época. En la tienda podrán disfrutar de nuestros modelos clásicos y de fantasía para mujer, hombres y niños.

En poco tiempo, su fachada se convirtió en uno de los símbolos característicos de nuestra Ciudad. Tanto es así que no hace mucho tiempo llegó una carta en la que, por toda dirección, había un dibujo de la fachada de la tienda y escrito “Barcelona”.

Actualmente es parada obligada para viajeros informados, de paso en nuestra ciudad y cita anual para gran numero de barceloneses. Numerosos premios internacionales, comentarios elogiosos de las mas prestigiosas publicaciones a nivel mundial y visitas de personalidades de todo el mundo, avalan estas palabras.

La alpargata es un calzado ecológico hecho con materiales naturales, donde la suela es de fibra vegetal: cáñamo, yute, esparto… y el empeine de algodón, lino etc…

Es un calzado con una gran tradición. En el Museo Arqueológico Nacional se conserva una alpargata que fue hallada en la Cueva de los Murciélagos de Albuñol (Granada) calzando unos restos humanos a los que se calculan unos 4000 años de antigüedad. Esta tradición se ha conservado durante siglos, con algunas variaciones, pero continua igual en lo fundamental, consiguiendo un calzado cómodo que se adapta al pie. Para una buena conservación úsenlas en lo posible en suelo seco porque la fibra vegetal de la suela se empapa con el agua(lluvia) y el peso del cuerpo deforma la suela mojada. Si eso sucede hay que lavarlas lo antes posible con agua’ y jabón, ya sea a mano o a maquina(si son cosidas a mano) Si se lavan a mano, hay que aclaralas bien,con mucha agua y secarlas lo mejor y antes posible ya que al ser de fibra vegetal, podrían podrirse. Si es a máquina, usar un programa corto y agua fría. Las alpargatas blancas o de color crudo a veces, al secarse antes la lona que la suela, la primera absorbe un color amarillento. Una vez seca, pásela un poco de lejía (color) rebajada con agua para dejarla blanca.

lamanual

La Manual Alpargatera fing als Hanfschuhwerkstatt kurz nach dem Ende des spanischen Bürgerkriegs an (40er Jahre). Eine jahrtausende alte Tradition mit den neuesten Trends der damaligen Mode verbindend, schuf sie eine ganz neue Alternative im Bereich der Accessoires. Und dies in einem Umfeld – das Geschäft in der Nähe der Kathedrale, des Palastes der Generalitat und der Ramblas liegend – das mit einer ausgewählten Kollektion traditioneller Elemente geschmückt ist, die sich jeweils dem Geschmack verschiedener Generationen angepasst hat. Erfreuen Sie sich in unserem Geschäft an den klassischen Modellen und an kreativen Modellen für Damen, Herren und Kinder.

In kurzer Zeit wurde die Fassade zu einem charakteristischen Symbol unserer Stadt. Vor kurzem erreichte uns sogar ein Brief, auf dem als Adresse lediglich eine Zeichnung der Fassade unseres Geschäftes vorhanden war, unter welcher “Barcelona” stand.

Heutzutage ist das Geschäft ein zwingendes Ziel für informierte Touristen und Durchreisende und für viele Menschen aus Barcelona einen regelmässigen Besuch wert. Zahlreiche internationale Auszeichnungen und lobende Kritiken der renommiertesten Publikationen der Welt unterstreichen dies.

Der Hanfschuh ist ein ökologischer Schuh aus natürlichen Materialien, dessen Sohle aus pflanzlicher Faser besteht: Hanf, Jute, Espartogras, der Spann aus Baumwolle, Leinen …

Er ist ausserdem ein Schuh mit grosser Tradition. Im archäologischen National-Museum wird ein Hanfschuh aufbewahrt, der in einer Fledermaushöhle in Albuñol (Granada) gefunden wurde. Er wurde bei menschlichen Überresten gefunden, die auf 4,000 Jahre alt geschätzt werden. Diese Tradition hat sich über Jahrhunderte erhalten, mit einigen Variationen, aber das Grundlegende ist gleichgeblieben: einen bequemen Schuh zu machen, der sich dem Fuss anpasst.

Um die Schuhe gut zu erhalten, sollten sie wenn möglich auf trockenem Untergrund getragen werden, da die pflanlichen Fasern der Sohle das Wasser (Regen) aufsaugen und sich die Sohlen durch das Gewicht des Körpers verformen. In diesem Falle müssen die Schuhe mit Wasser und Seife gewaschen werden, entweder per Hand oder in derWaschmaschine (wenn sie von Hand genäht sind, nur per Hand). Wenn die Schuhe von Hand gewaschen werden, sollte die Seife sorgfältig mit Wasser ausgespült werden und der Schuh gut trocknen, da die pflanzliche Fasersohle sonst faulen könnte. In der Waschmaschine sollten Sie ein Kurzprogramm mit kaltem Wasser wählen. Bei weissen oder hellen Schuhen hinterlässt die Sohle manchmal gelbe Feuchtigkeit, da sie langsamer trocknet als das Tuch. Putzen Sie diese Stellen mit etwas Laugenwasser, sobald sie trocken sind, und sie werden wieder weiss.

lamanual

The Manual Alpargatera divenne un laboratorio di espadrilla fin dalla Guerra Civile Spagnola (anni quaranta). Esso univa allo stesso tempo una antica tradizione artigianale con le più alte tendenze di moda e dava origine ad una nuova alternativa nel campo degli accessori. Questa attività si sviluppò tra la Cattedrale, le Ramblas ed il Palau de la Generalitat (Gobernó Catalano). Il negozio è decorato con una selezionata collezione di oggetti tradizionali collocati in accordo con la loro funzione attuale. Nel nostro negozio troverai e disporrai dei nostri modelli scegliendo tra classici e fantasiosi, per donna, uomo e bambino.

Presto la facciata del negozio divenne un simbolo caratteristico della nostra città., al punto tale che, non molto tempo fa, arrivò al negozio una lettera con solo l’immagine della facciata del ‘Manual Alpargatera’ e con sotto scritto solo “Barcelona”.

Oggi il ‘Manual’ è una tappa d’obbligo per i viaggiatori informati che visitano la nostra città ed è un annuale appuntamento per la maggior parte della gente di Barcellona. Molti premi internazionali, molti commenti favorevolissimi che sono apparsi in prestigiose riviste e la visita di personalità di tutto il mondo garantiscono la nostra esperienza.

L’espadrilla è una scarpa leggera ecologica costruita con materiali naturali: fibre vegetali (canapa, juta …) per la suola, e cotone, lino… per il collo del piede.

E’ una calzatura con una lunghissima tradizione. Nel Museo Arqueològico Nacional (Museo Archeologico Nazionale) è esposta una espadrilla trovata nella ‘cueva de los murciélagos’ che si trova a Granada indossata da uomini approssimativamente 4000 anni fa. La tradizione è sopravvissuta a tutti questi secoli, subendo qualche variazione, ma è rimasta la stessa negli elementi fondamentali, ed è per questo che continua ad offrire una confortevole calzatura che si adatta ad ogni piede.

Per mantenere le tue espadrillas in buono stato, usale in terreno asciutto: siccome le fibre vegetali si inzuppano con l’acqua (es. con la pioggia) le suole bagnate si deformano per via del peso del corpo. Se ciò accade, lavale con sapone ed acqua al più presto possibile, a mano o in lavatrice (se sono cucite a mano). Se le lavi a mano, risciacquale con parecchia acqua ed asciugale al più presto e nel miglior modo possibile, per evitare che si rovinino con il ristagno dell’acqua. Se lavi le espadrillas in lavatrice, usa un programma breve ed acqua fredda. Espadrillas color bianco o crema possono a volte acquisire una ombreggiatura gialla se la tela si asciuga prima della suola. In questo caso, una volta asciutte, pulisci la tela con della candeggina diluita in acqua per far tornare il colore più bianco.

lamanual

手作りアルパルガ-タ店は市民戦争終戦後(1940年代)、アルパルガ-タ工場として始まりました。 何千年もの伝統工芸でありながら当時の流行に合ったデザインをほどこし、新しい流れを提供しました。 お店はカテドラルやカタルーニャ自治政庁、ランブラスに近く、伝統的なデザインからオリジナルデザインまで選ばれたコレクションが並べられております。 お店ではクラシックなモデルからファンタジーなモデルまで、女性も男性もお子様までお楽しみいただけます。

お店の正面看板はお店開店数年の後バルセロナのシンボルの一つとなりました。それが証拠に、ある日お店の正面看板の絵と「バルセロナ」という文字のみが描かれた手紙が店に着いた程です。

今ではバルセロナに来る情報の早い旅行客達の来なくてはならないスポットであり、また多くのバルセロナ市民の集まる店でもあります。 国際的な賞もいくつもいただいており、多くの有名出版物での賞賛は、世界各国からのお客様をご覧になればお分かりいただけると思います。

アルパルガ-タとは、靴底は麻やジュート(黄麻)、アフリカハネガヤなど植物繊維を使用、甲の部分は綿や麻など自然な材料を使用したエコロジーな靴です。

長い歴史のある伝統的な靴です。 グラナダの Los Murciélagos de Albuñol の洞窟で約 4,000 年前と思われるアルパルガ-タらしき靴を履いた人類が発掘され、国立考古学美術館に展示されています。 この伝統は、形を少し変えながらも常にとても履きやすく足に馴染みやすい靴として何世紀もの間続いてきました。 靴のお取り扱い上気を付けていただきたいのが、植物繊維を靴底に使用しているため、水(雨)に濡れると水分を吸収し重くなり、靴底が形崩れする場合があります。 もし濡れた場合、すばやく手または洗濯機(手縫いの場合)で水と石鹸を使って洗ってください。手洗いの場合は、石鹸が残らない様に何度も水ですすぎをして、植物繊維のため腐る心配がありますので早めに乾かしてください。洗濯機で洗う場合は、冷水で一番短いプログラムでお洗いください。白や生成りのアルパルガ-タは黄色くなりがちなので、乾いてから色物用の漂白剤を水で薄めたもので軽くふいてください。

C/ Avinyo 7 | 08002 Barcelona
Tel: 93 3010172 | Fax:93 3011829
Fax: 93 2111743 | manualp@mac.com

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies